buss21 1866 -16
xuanhoa1991 1867 +16

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

61 nước, 5 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết