xuanhoa1991 1883 -16
buss21 1850 +16

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

39 nước, 3 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết