buss21 1866 -16
xuanhoa1991 1867 +16

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

37 nước, 2 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết