xuanhoa1991 1883 +16
buss21 1850 -16

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

66 nước, 8 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ