Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

39 nước, 8 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ