Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

54 nước, 7 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết