Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

57 nước, 8 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua