Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

56 nước, 9 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết