M34231542 1316 +18
nkh654321 1357 -18

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

66 nước, 12 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết