Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

46 nước, 6 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết