Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

37 nước, 5 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết