robert7 1571 +11
Gthapdan 1430 -11

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

82 nước, 11 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua