Gthapdan 1419 -11
robert7 1582 +11

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

97 nước, 15 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ