robert7 1593 +11
Gthapdan 1408 -11

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

36 nước, 6 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ