Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

55 nước, 8 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ