Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

31 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ