Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

50 nước, 4 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua