Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

33 nước, 2 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết