Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

107 nước, 14 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ