Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

57 nước, 6 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ