Gthapdan 1448 -11
Vaileu 1567 +11

Kiểu: Cờ úp, 31/5/2024

84 nước, 12 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua