Mosala09 1523 -20
Locphat 1428 +20

Kiểu: Cờ úp, 4/6/2024

63 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ