Mosala09 1503 -13
nndtuan 1566 +13

Kiểu: Cờ úp, 4/6/2024

41 nước, 3 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết