nndtuan 1579 -19
Mosala09 1490 +19

Kiểu: Cờ úp, 4/6/2024

25 nước, 1 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua