Mosala09 1509 +19
nndtuan 1560 -19

Kiểu: Cờ úp, 4/6/2024

24 nước, 1 phút : 7 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết