nndtuan 1541 +13
Mosala09 1528 -13

Kiểu: Cờ úp, 4/6/2024

26 nước, 1 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết