Mosala09 1515 +19
nndtuan 1554 -19

Kiểu: Cờ úp, 4/6/2024

28 nước, 1 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua