nndtuan 1535 -19
Mosala09 1534 +19

Kiểu: Cờ úp, 4/6/2024

41 nước, 3 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết