Mosala09 1553 +19
nndtuan 1516 -19

Kiểu: Cờ úp, 4/6/2024

42 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ