Mosala09 1572 +18
vienkcs 1624 -18

Kiểu: Cờ úp, 5/6/2024

64 nước, 9 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết