vienkcs 1606 +14
Mosala09 1590 -14

Kiểu: Cờ úp, 5/6/2024

52 nước, 5 phút : 44 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết