Thanhvn0404 1607 +17
anhdt 1596 -17

Kiểu: Cờ tướng, 5/6/2024

42 nước, 6 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ