Xuanhoan 1692 +13
Thanhvn0404 1624 -13

Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

48 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua