Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

35 nước, 4 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua