Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

72 nước, 11 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ