Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

58 nước, 10 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết