Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

65 nước, 10 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua