Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

103 nước, 24 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ