Kiểu: Cờ tướng, 7/6/2024

146 nước, 19 phút : 47 giây

Hòa cờ!