Kiểu: Cờ tướng, 7/6/2024

19 nước, 2 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ