duyduc09 1645 -19
Mosala09 1576 +19

Kiểu: Cờ úp, 8/6/2024

65 nước, 5 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết