Kiểu: Cờ tướng, 11/6/2024

45 nước, 9 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ