Sondepzai 1605 -19
Daikathy13 1542 +19

Kiểu: Cờ tướng, 11/6/2024

53 nước, 6 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua