Daikathy13 1561 -13
Sondepzai 1586 +13

Kiểu: Cờ tướng, 11/6/2024

60 nước, 7 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua