Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

68 nước, 12 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua