Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

54 nước, 10 phút : 42 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua