Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

62 nước, 7 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ