minh12345m 1426 +12
1011 1323 -12

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

46 nước, 8 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết