Q80877710 1711 +16
thanhluong7 1765 -16

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

2 nước, 0 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua