kcqd 1798 -16
CHOIVUI68 1758 +16

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

79 nước, 8 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua